Brunnsborrning Sunne, Värmland

Brunnsborrning

Eget vatten smakar bäst

Ett rent och välsmakande vatten hör till de saker vi i vardagen tar för givet. Vatten är också vårt viktigaste livsmedel. Kan eller vill man inte få det via kommunen, får man borra sig en egen brunn som ur miljösynpunkt är den säkraste källan. Vattnet är opåverkat av föroreningar, gödningsmedel och industriella biprodukter.

Borrad vattenbrunn
Med modern borrutrustning tar det idag bara några timmar att skaffa en ny vattenkälla. Brunnen borras till nivån för grundvatten och kan säkerställa ett vattenflöde under många år framöver. Medeldjupet är ca 65 meter för att nå grundnivåerna och det goda vattnet. När borrningen är färdig väljs dimensionerna på pumputrustningen och vi rekommenderar att använda sig av typgodkända material. Här hjälper vi dig med hela resan och ser till att borrhålet får rätt dimensioner för din fastighets behov och markens förutsättningar.

Borrhålstryckning
Alla ägare av en vattenbrunn vill självklart ha önskad vattentillförsel in i sin brunn. Ibland kan till exempel behovet öka efter hand och en åtgärd som då kan vara aktuell är tryckning. För att öka tillrinningen i brunnen nyttjas de befintliga och naturliga sprickor i berget som vidgas med en hydraulisk manschett och spolning. Resultatet är en effektiv metod som nästan alltid ökar vattenmängden.

Vår personal är certifierade brunnsborrare vilket är en garanti för att vi utför ditt uppdrag på ett korrekt och säkert sätt.

Aspekter som vägs in för lämplig placering av brunnshålet

Vi borrar brunnen där det finns förutsättningar att finna bra vatten i tillräcklig mängd.

Vi tar hänsyn till eventuella föroreningsrisker i varje enskilt fall.

Vi placerar brunnen på ett anläggningstekniskt bra ställe på din mark.

Vi har alla stor erfarenhet från tidigare brunnar i trakten och är införstådda
med de geologiska förhållanden som råder i ditt område.

Tott2